Educació primària


L’Educació Primària és una etapa obligatòria ( 6 – 12 anys ) a la qual els alumnes accedeixen un cop acabada l’Educació Infantil.

A Primària, els alumnes comencen a adquirir i a desenvolupar una sèrie de competències bàsiques en el àmbits matemàtics, de la llengua i  del medi social i natural que els acompanyaran al llarg de la seva vida. Per això és tan important aquesta etapa de l’aprenentatge a l’hora de crear els hàbits de treball i d’estudi  necessaris per assolir aquestes competències. Tanmateix en aquesta etapa els alumnes treballaran les habilitats per conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un/a ciutadà/na lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

Objectius
 
 • Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.
 
 • Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.
 
 • Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes.

Oferta escolar
 • 18 unitats i 450 places escolars.
Currículum
L’educació primària consta de 6 cursos. El currículum consta de matèries instrumentals o bàsiques i d’altres de complementàries. La seva distribució per cicles és aquesta: Cicle Inicial (1r i 2n)
ASSIGNATURES HORES
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 2
Llengua Anglesa 2
Matemàtiques 3
Medi Social 2
Medi Natural 1
Medi Natural AICLE (anglès) 1
Religió 1.5
Tutoria 1
Taller d’anglès 2
Plàstica AICLE(anglès) 2
Ed. Física 2
Racons 2
Música 2
Informàtica 1
  Cicle Mitjà (3r i 4t)
ASSIGNATURES HORES
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 2
Llengua Anglesa 3
Matemàtiques 3
Medi Social 2
Medi Natural 1
Medi Natural AICLE (anglès) 1
Religió 1.5
Tutoria 1
Taller d’anglès 1
Plàstica AICLE (anglès) 2
Ed. Física 2
Racons 2
Música 2
Informàtica 1
  Cicle Superior (5è i 6è)
ASSIGNATURES HORES
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 2
Llengua Anglesa 3
Matemàtiques 3
Medi Social 2
Medi Natural 1
Medi Natural AICLE (anglès) 1
Religió 1.5
Tutoria 1
Taller d’anglès 1
Plàstica AICLE (anglès) 1
Ed. Física 2
Racons 2
Música 2
Informàtica 1
Llengües estrangeres (Francès i Alemany) 1 quadrimestre cada una. 1
Competències a assolir durant l'etapa

S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa què implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

 
 • COMPETÈNCIES COMUNICATIVES:

. Competència comunicativa lingüística i audiovisual: Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l'ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística, així com les estratègies necessàries per interactuar d'una manera adequada.

 

. Competència artística i cultral: Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, suposa saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l'actuació de la persona per viure i conviure en societat.

 
 • COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES:
 

. Tractament de la informació i competència digital. Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l'ús de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l'ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d'aprenentatge virtuals.

 

. Competència matemàtica: Implica l'habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d'informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.

 

. Competència d'aprendre a aprendre: Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d'un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la la capacitat de cooperar, d'autoavaluar-se, i el maneig eficient d'un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.

 
 • COMPETÈNCIES PERSONALS:
 

.Competència d'autonomia i iniciativa personal. Suposa l'adquisició de la consciència i aplicació d'un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d'aprendre de les errades i d'assumir riscos. I també la capacitat d'escollir amb criteri, d'imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l'àmbit personal com en el social i laboral.

 
 • COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR AL MÓN:
 

. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientifico-tècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural. Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d'altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic.

 

. Competència social i ciutadana: Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Projecte lingüístic i pla lector a Educación Primària

El Projecte Lingüístic del col.legi Mare de Déu del Carme vetlla per assolir la competència lingüística del nostre alumnat en llengua catalana i castellana i potencia la importància de les llengües estrangeres en el currículum, especialment la llengua anglesa. A més de les hores de matèria comuna d’anglès, la presència de l’AICLE (matèries impartides en llengua anglesa) és molt marcada:

 • 1 hora de Medi Natural en anglès (Science) en tots els cursos de Primària.
 • 2 hores de Plàstica en anglès de 1r. a 4t. de Primària i 1 hora a 5è. i 6è.
 • 1 quadrimestre de llengua estrangera (francès) a 5è. i 6è.
 • 1 quadrimestre de llengua estrangera (alemany) a 5è. i 6è.
 • 1 hora de co-docència (2 professors a l’aula) en la matèria de Taller d’anglès a 5è. i 6è.

Seguint aquesta línia, cada curs els alumnes de 5è. i 6è. participen en el concurs d’anglès anomenat “The Fonix” a nivell de ciutat i, si van superant fases, a nivell de província i de comunitat autònoma.

Estratègies metodològiques de treball a l'aula
 • Codocència

La co-docència és una estratègia educativa que s’ha implantat a la nostra escola d’una manera progressiva i que ha implicat una profunda transformació del treball practicat per l’equip docent. La co-docència és la situació que sorgeix quan dos o més docents, amb el mateix rol professional, organitzen, imparteixen i treballen conjuntament per tal que els alumnes assoleixin d’una manera més eficaç i amb èxit el contingut que s’està treballant.En aquest sistema, que respon a una voluntat de millorar la qualitat de l’ensenyament, han de confluir aspectes com la versatilitat dels docents, la riquesa d’estils metodològics d’ensenyament, la cooperació entre els professionals i les necessitats educatives específiques del grup-classe.És una forma de millorar l’atenció més personalitzada que volem donar als nostres alumnes, a més de ser una forma d’inclusió de tots els alumnes en aquestes matèries.

La co-docència a Primària es dóna:

-  A les matèries de Llengua catalana i Matemàtiques (2 hores cadascuna).

-  A la matèria de Taller d’anglès de 4t, 5è i 6è (1 hora).

-  A la matèria de Medi natural de 4t i 5è (1 hora).

 • Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu comporta una implicació directa i, molts avantatges tant per a l’alumnat com per al professorat. Com a metodologia a l’aula es basa en dos principis bàsics:

- Participació directa i activa dels alumnes. Només aprenem de veritat allò que volem aprendre, i sempre que participem activament del procés d’aprenentatge.

- Cooperació i ajuda mútua possibiliten l’assoliment de fites més altes en l’aprenentatge, ens permet aprendre més coses i aprendre-les millor.

El treball cooperatiu facilita l’autonomia de tots els alumnes, des del punt de vista de la cooperació grupal i entre iguals. També treballa competències com la discussió, la negociació i, en general, els valors de respecte, solidaritat i democràcia.

Les característiques del treball cooperatiu són:

- Participació activa i directa de l’alumnat.

- Treballar junts per assolir objectius comuns.

- L’alumnat obté els resultats beneficiosos per ell i per als altres membres del grup.

- Entre els membres hi ha una relació d’igualtat.

- Hi ha interdependència entre ells, ja que ajudar a un membre  repercuteix favorablement en un i en tot l’equip.

- Lligam afectiu, celebrant junts els èxits.

 • Treball per racons

La coneguda metodologia de treballar per Racons en l’àmbit de l’Educació Infantil s’ha anat incorporant progressivament, curs a curs, en l’àmbit de l’Educació Primària, fins arribar actualment fins 6è. En aquest cas tots els cursos de Primària tenen 2 hores de racons a la setmana. Aquestes sessions s’agafen de les hores de llengua catalana y matemàtiques i per això en aquest racons es continua desenvolupant matèria curricular d’aquestes assignatures.

Però a més a més, ja que hi ha 4 racons per curs escolar, també es fan construccions, informàtica, taller de vídeo, etc. Són racons rotatius i tots els alumnes d’un curs van canviant setmanalment de racó i d’espai on desenvolupar-lo.

 • Arithmetics

Al nostre centre, s'està duent a terme a les aules de cicle Inicial dos programes pioners per al treball específic de la competència matemàtica: el programa Arithmetics ( 1r i 2n) i l’altre el The Shangai Maths Project (1r).

Arithmetics és un programa pioner d'estimulació mental per a nens. Està pensat per a millorar les capacitats intel·lectuals dels infants a partir de l'àbac Japonès i de la realització d'activitats que fomenten el càlcul mental.

Gràcies al programa els nens i nenes que estan duent a terme el projecte són capaços de deixar de fer abstractes les matemàtiques, fet que els aporta millorar els resultats en la competència matemàtica i els aboca en una major auto-confiança en ells mateixos.

Actualment, el programa s'està duent a terme a les aules de Primer de Primària, començant pel recorregut específic Kids Soroban.

A l'acabar el recorregut els alumnes hauran assolit les capacitats de resoldre operacions de similar dificultat i amb una agilitat notòria.

A través del recorregut els alumnes treballen l'habilitat numèrica amb la pràctica constant del càlcul amb l'àbac, fomentant el seu desenvolupament de les competències i habilitats numèriques. També es realitza una pràctica constant d'activitats en les que es desenvolupa la creativitat i la imaginació i es realitzen tallers de lògica que inclouen el treball constant amb objectes tridimensionals.

En general, el programa Arithmetics permet a l'alumne realitzar les tasques escolars amb més velocitat, desenvolupant unes aptituds per al càlcul mental i la solució de problemes amb eficàcia.

 • The Shangai Maths Project

The Shangai Maths Project és un programa que, per altra banda, treballa amb un mètode de classes en gran grup guiades que construeix el coneixement dels alumnes a través de desenvolupar un pensament més ordenat i estructurat.

Aquesta pedagogia està basada en la repetició dels diferents processos matemàtics plantejats als alumnes en diferents formes possibles. D'aquesta manera es sistematitzen els diferents aprenentatges per tal que s'arribi a una consolidació total del que s'està demanant a l'alumne. Es centra en dos pilars bàsics – coneixements bàsics i destreses bàsiques – i la idea que la abstracció sorgeix de la realitat.

 • Projectes a medi natural

L'aprenentatge basat en Projectes és un mètode de treball globalitzador que pretén tornar el protagonisme a l'alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Treballant en projectes els nois i noies aprenen a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts. Aquesta metodologia dóna l'oportunitat als infants i als adolescents d'escollir quins temes volen treballar i què els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells i elles. Per tant, aquesta metodologia de treball ajuda als alumnes a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

Aquest curs s’introduirà aquesta metodologia a la matèria de medi natural,  (tot centrant els continguts en els interessos dels alumnes, sense tenir el llibre de text clàssic com a referència). Inicialment s’ha començat amb els cursos de 4t i 5è amb la idea de fer extensiu aquest mètode a altres nivells de Primària en els propers cursos.

Aquests temes es treballen amb dos professors a l’aula (co-docència), un dels quals ha rebut formació específica en la programació per Projectes.

Noves tecnologíes

Estem immersos en una societat en canvi continu on no hi ha prou de resoldre problemes o memoritzar continguts. En aquest moment les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) són de vital importància per a l’alumne i la competència digital és clau per a l’aprenentatge per a la vida. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat i a aquest repte és necessària la integració al centre de les TIC. Les accions que s’estan portant a terme són les següents:

 • Dotació al centre de sales d’ordinadors, portàtils, tablets, pissarres interactives (PDI),  projectors.
 • Millora de la connectivitat al centre
 • Robòtica y programació informàtica a tots els cursos de Primària
 • Participació en el programa Google for Education dels alumnes de 4t. 5è. i 6è. amb l’assignació d’una contrasenya per accedir a les eines de la plataforma (gmail, drive,...).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies